Mantras

Blog

"Mantras provide everyone Peace and peace is the biggest reward for human"

Mantras

रामानुज स्वामी ध्यान  मंत्र -

 यो नित्य मच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म 
 व्यामोहतः तद  इतराणि तृणाय मेने । 
    
 अस्मतगुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धोः
 रामानुजस्य चरणौ शरणम प्रपद्ये ॥

निम्बार्क भगवान् ध्यान मंत्र -

गोवर्धन समीपेतु निम्बग्रामे द्विजोत्तमः। जगन्नाथस्यपल्यां वै जयन्त्यां प्रथमे युगे ।।

वैशाखे शुद्धपक्षे च तृतीयायां तिथौ पुनः।। साक्षात्सुदर्शनोलोके निम्बादित्यो बभूवह ।।

रामानंद स्वामी ध्यान मंत्र -

सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यंतां वन्दे गुरूपरम्पराम्।

बल्लभ जी ध्यान मंत्र -

यदा बहिर्मुखा यूयं भविष्यथ कथंचन।
तदा कालप्रवाहस्था देहचित्तादयोऽप्युत।।1।।

सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम।
न लौकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकम् ।।2।।

भावस्तत्राप्य स्मदीयः सर्वस्वश्चैहिकश्च सः।
परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा ।।3।।

सेव्यः स एव गोपीशो विधास्यत्यखिलं हि नः।
मयि चेदस्ति विश्वासः श्रीगोपीजनवल्लभे ।।4।।

तदा कृतार्था यूयं हि शोचनीयं न कर्हिचित् ।
मुक्तिर्हित्वाऽन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति।। 5।

सर्प देव मंत्र -

ऊँ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नम।।
ॐ नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प: प्रचोदयात्

गुरु देव ध्यान मंत्र -
( गुरु स्तुति ) 

अखंड-मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः.गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु,
गुरु देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म,
तस्मै श्री गुरुवे नमः


       अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया।चक्षुरून्मीलितं येन तस्मै श्री गुरूवे नमः॥
       स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरम् ।तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरूवे नमः॥
       चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः॥
       सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः।वेदान्ताम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः॥
       चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निञ्जनः।बिन्दु नाद कलातीतःतस्मै श्री गुरवे नमः॥
       ज्ञानशक्ति समारूढःतत्त्व माला विभूषितम्।भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः॥
       अनेक जन्म सम्प्राप्त कर्म बन्ध विदाहिने।आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः॥
       शोषणं भव सिन्धोश्च ज्ञापनं सार संपदः।गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः॥
       न गुरोरधिकं त्तत्वं न गुरोरधिकं तपः।तत्त्व ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः॥
       ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् ।मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा॥
       एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं।भावातीतं त्रिगुणरहितं सद् गुरूं तन्नमामि॥

पित्रदेव सिद्ध मंत्र -

नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय 
नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै 
नमो वः पितरो धोराय नमो वः पितरो मन्यवे 
नमोवः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मैतद्वः पितरो वासऽ आधत्त।

षोडशमातृका मंत्र -

प्रार्थना:-
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया ।
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥

धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता ।
गणेशेनाधिका ह्येता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश ॥

या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व लक्ष्मी:, पापात्मना कृतधियाँ हृदयेषु बुद्धि:। 
श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नता: स्म परिपालय देविविश्वम॥


तुलसी पूजन मंत्र  -

मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी 
नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते।।

महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी 
आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वं नमोस्तुते।।

देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः 
नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये।।

तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी। 
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमन: प्रिया।। 

लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्। 
तुलसी भूर्महालक्ष्मी: पद्मिनी श्रीर्हरप्रिया।।

माँ गंगा पूजन मंत्र -

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।
नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु।।

गांगं वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्।
त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्॥

दीप देवता ध्यान मंत्र -

 शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यम् धनसंपदा।
 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमोऽस्तु ते।।
 
 दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन:।
 दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तु ते।।

कन्या पूजन मंत्र -

कुमारस्यचतत्त्वानिया_सृजत्यपिलीलया। #कादीनपिचदेवांस्तांकुमारींपूजयाम्यहम्॥
सत्त्वादिभिस्त्रिमूर्तिर्यातैर्हिनानास्वरूपिणी।त्रिकालव्यापिनीशक्तिस्त्रिमूर्तिपूजयाम्यहम्॥
कल्याणकारिणीनित्यंभक्तानांपूजितानिशम्।पूजयामिचतांभक्त्याकल्याणीम्सर्वकामदाम्॥

रोहयन्तीचबीजानिप्राग्जन्मसंचितानिवै।
यादेवीसर्वभूतानांरोहिणीम्पूजयाम्यहम्॥

 कालयतेसर्वब्रह्माण्डंसचराचरम्।
 कल्पान्तसमयेया_तांकालिकाम्पूजयाम्यहम॥

अकारणात्समुत्पत्तिर्यन्मयै_परिकीर्तिता।यस्यास्तांसुखदांदेवींशाम्भवींपूजयाम्यहम्॥
दुर्गात्त्रायतिभक्तंयासदादुर्गार्तिनाशिनी।दुज्र्ञेयासर्वदेवानांतांदुर्गापूजयाम्यहम्॥
सुभद्राणि_चभक्तानांकुरुतेपूजितासदा। अभद्रनाशिनींदेवींसुभद्रांपूजयाम्यहम्॥

तिलक लगाने का मंत्र -

केशवानन्न्त गोविन्द बाराह पुरुषोत्तम ।
पुण्यं यशस्यमायुष्यं तिलकं मे प्रसीदतु ।।

कान्ति लक्ष्मीं धृतिं सौख्यं सौभाग्यमतुलं बलम् ।
ददातु चन्दनं नित्यं सततं धारयाम्यहम् ।।

स्ववंशतिलको भूया:, तिलको भारतस्य च।
जिनपादप्रसादात्त्वं, त्रैलोक्यतिलको भव।।

शिखा ( चोटी ) बन्धन मंत्र -

चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते ।
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरुव मे ।।

ॐ मानस्तोके तनये मानऽआयुषि मानो गोषु मानोऽअश्वेषुरीरिषः।

मानोव्वीरान् रुद्रभामिनो            
व्वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ।

यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) मंत्र  -

ॐ यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजा पतेर्यत्सहजं पुरस्तात् ।
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुंञ्च शुभ्रं। यज्ञोपवितम् बलमस्तुतेज:।।

छन्दोग केर यज्ञोपवीत मंत्र -

ॐ यज्ञो पवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोपनह्यामि।

दूर्वा ( दूव ) मंत्र -

काण्डात्-काण्डात् प्ररोहन्ती परुषः-परुषस् परि । 
एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रेण शतेन च ॥

रक्षासूत्र मंत्र -

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:।
तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल।।

 एक श्लोकी रामायण 


आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम् ।

वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं
पश्चाद्रावणकुंभकर्णहननमेतद्धि रामायणम् ॥

चतुःश्लोकी भागवत

श्रीभगवानुवाच - 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्
यत् सदसत् परम्। 
पश्चादहं यदेतच्च 
योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥१॥

ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत 
न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो मायां 
यथाऽऽभासो यथा तमः ॥२॥    

यथा महान्ति भूतानि 
भूतेषूच्चावचेष्वनु। 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि 
तथा तेषु न तेष्वहम्॥३॥    

एतावदेव जिज्ञास्यं 
तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् 
स्यात् सर्वत्र सर्वदा॥४॥

सप्तश्लोकी गीता 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्।
य: प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्।।1।।

 स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा:।।2।।

 सर्वत:पाणिपादं तत्सर्वतोSक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वत:श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।।3।।

 कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं  तमस: परस्तान्।।4।।

 ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।।5।।

 सर्वस्य चहं हृदि सन्निविष्टो मत्त: स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।।6।।

 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां   नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण:।।7।।

 इति श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सप्तश्लोकी गीता सम्पूर्ण ।

सर्वाबाधा  मंत्र -

 सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि। एवमेव त्वया कार्यमस्मद्दैरिविनाशनम्।।
सर्वाबाधा विर्निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित:। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय:।।

 सुदर्शन  मंत्र -

 || ॐ नमो भगवते महा सुदर्शनाय दीपधरै ज्वाला परिवृथ्य सर्व दिक्शोभाना कार्य हूम फट ब्रह्माने प्राणज्योतिषे स्वः  ||

पद्मावती  मंत्र -

 ||ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम पद्मावती मम वरं  देहि देहि फट स्वाहा ||

कुलावागिश्वरी  मंत्र -

  || ॐ क्लीं ह्रं श्रीं  हुं झं झासहस्ते कुलावागिश्वरी ऐं थः झं थः स्ट्रिं थः स्वाहा ||

 ज्वालामुखी  मंत्र - 

 || ॐ ह्रीं श्रीं ज्वालामुखी मम सर्वशत्रुन भक्ष्य भक्ष्य फट स्वाहा ||

 दक्षिण  काली  मन्त्र - 

|| ॐ क्रीं क्रीं  क्रीं  हुं हुं  ह्रीं  ह्रीं  दक्षिणे कालिके  क्रीं  क्रीं  क्रीं  हुं  हुं  ह्रीं  ह्रीं  स्वाहा ||

विघ्न दूर करने  के लिये राम चरित मानस मंत्र -

 ||सकल विघ्न व्यापहिं नहिं तेही। राम सुकृपाँ बिलोकहिं जेही ||

नंदी  मंत्र -

ॐ महाकालयम महावीर्यं
शिव वाहनं उत्तमम
गणनामत्वा प्रथम वन्दे
नंदिश्वरम महाबलम ||

 वायु  मूलमंत्र -

‘ॐ  पं पं  ॐ  वां वां ॐ युं युं  ॐ पवनपुरुषाय नम:’ इति मूलमंत्र !

सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्री गणेश मंत्र -

ॐ ग्लां ग्लीं ग्लूं गं गणपतये नम : सिद्धिं मे देहि बुद्धिं
प्रकाशय ग्लूं  गलीं ग्लां  फट् स्वाहा ||

आकाश मूलमंत्र -

‘ॐ  गं गं  ॐ  नं नं  ॐ  आं  आं ॐ  गगनाय नम:’ इत्ति  मूलमंत्र 

परीक्षा भय निवारक राम चरित मानस मंत्र -

जेहि पर कृपा करही जनु जानी,कवि उर अजिर नचावही बानी।
मोरी सुधारिही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती।।

आरोग्य तथा सोभाग्य दायक मंत्र -

देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परम सुखम्। 
रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि द्विषो जहि॥

शादी में हो रही देरी दूर करने के लिए सूर्य  मंत्र -

|| ॐ देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं देवेन्द्रप्रिय भामिनि । विवाहं भाग्यमारोग्यं शीघ्रलाभं च देहि मे ||

नौकरी पाने का मंत्र -

विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
गई बहोर गरीब नेवाजू , सरल सबल साहिब रघुराजू ॥

शांति मंत्र -

ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षँ शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: ।
वनस्पतये: शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति: सर्वँ शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि
॥ ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥

संतान गोपाल  मंत्र -

|| ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः ||

प्राणायाम के मंत्र -

ॐ भू: ॐ भुव: ॐ स्व: ॐ मह:ॐ जन: ॐ तप:ॐ सत्यम |
ॐ तत्सवितुर्वरेंयम   भर्गो  देवस्य  धीमहि  ! धियो  यो  न: प्रचोदयात |
ॐ आपो ज्योति रसोअमृतम ब्रह्म भूर्भुव: स्वरोम |
(तै.आ.प्र. १० अ.२७ )

धन और समृद्धि के लाभ के लिए महालक्ष्मी मंत्र -

|| ॐ सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्यः सुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॐ ||
 

प्रात:कालीन   ऋषि   स्मरण  मंत्र -

भृगुर्वशिस्थ  क्रतुरन्गिरास्च
मनु: पुलस्त्य:  पुलहश्च  गोतम:!

रेभ्यो  मरीचिश्च्यवन्श्चा  दक्ष
कुर्वन्तु   सर्वे  मम  सुप्रभातम  !!

(वामन  पूरण  14/33)

प्रात:कालीन   ऋषि दर्शन मंत्र -

|| कराग्रे  वसते  लक्ष्मी  करमध्ये  सरस्वती  ||
|| करमूले  तू  गोविंद: प्रभाते  करदर्शनम  ||


सूर्य नमस्कार के १२ मंत्र -

(1) ॐ मित्राय नमः
(2) ॐ रवये नमः
(3) ॐ सूर्याय नमः
(4) ॐ भानवे नमः
(5) ॐ खगाय नमः
(6) ॐ पूष्णे नमः
(7) ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
(8) ॐ मरीचये नमः
(9) ॐ आदित्याय नमः
(10)ॐ सवित्रे नमः
(11)ॐ अर्काय नमः
(12)ॐ भास्कराय नमो नमः


 

 

Download our Mobile App

Now, Smartphone users may also avail our services via Mobile App available at Google play store and App store.

  • Download
  • Download